Dla gmin


inteligentne zarządzanie ekologią i gospodarka odpadami

Średnia, mała, czy duża gmina?
Eco-intelligence radzi sobie w każdej

Inteligentny system monitoruje proces oczyszczania miasta. Dokonuje analiz, ułatwia zarządzanie, planowanie i raportowanie. Jest skalowalny, elastyczny, intuicyjny w obsłudze. Zoptymalizowany po stronie kodu. Dlatego obsługuje tysiące użytkowników i setki procesów w tej samej chwili.

Niektóre funkcje Eco-Intelligence:

 • Rejestrowanie pracy śmieciarek i kontenerowców w czasie rzeczywistym,
 • Monitorowanie nieścisłości przy odbiorze odpadów,
 • Dokumentacja zdjęciowa on-line,
 • Integracja z czytnikiem RFID,
 • Harmonogramy odbioru odpadów dla mieszkańców na stronie www,
 • Reklamacje, harmonogramy, odbiory, frakcje podpięte do cyfrowej kartoteki nieruchomości,
 • Integracja z wagą na sortowni,
 • Automatyczne sprawozdania i zestawienia dla województwa.
Inteligentna gospodarka odpadami - oprogramowanie dla gmin. Wyłapywanie strat, braku deklaracji, nadużyć - odpady komunalne.

Synchronizacja
 • Codzienne odbiory odpadów i bieżąca obsługa deklaracji generują komplet danych,
 • łączenie bazy nieruchomości z Miejscami Gromadzenia Odpadów (MGO) – pełna automatyczna dwustronna synchronizacja,
 • zawsze aktualne i prawdziwe dane w oparciu o platformę IT – w gminie, firmie oczyszczającej miasto, przedsiębiorstwach na terenie gminy, u mieszkańców,
 • deklaracje i dane właścicieli, harmonogramy, odbiory odpadów, nieruchomości niezamieszkałe i zamieszkałe.
inteligentne systemy do wyłapywania strat w gospodarce odpadami
Analiza. Raportowanie. Planowanie.
 • Struktura odpadów i frakcji w rozbiciu na nieruchomość, ulicę, dzielnicę, teren miejski, wiejski lub całość,
 • analiza deklaracji w stosunku do odbiorców w dowolnym zestawieniu (nieruchomość, ulica, dzielnica, teren miejski, wiejski lub całość),
 • wyszukiwanie wątpliwych danych, nadużyć, potencjalnych miejsc strat, w tym w raportach firmy oczyszczającej miasto,
 • podgląd z użyciem technologii Street View lub widokiem satelitarnym z naniesioną mapą pojemników i odbiorów,
 • raporty dla województwa,
 • wsparcie procesu planowania.
Oprogramowanie do zmniejszania strat w gospodarce odpadami i ekologii w gminie
Usługi samodzielne gminy
 • Całkowicie samodzielne oczyszczanie całego terenu przez gminę w ramach własnej jednostki organizacyjnej,
 • pełne rozliczanie wszystkich czynności, brygad, pojazdów, procedur.
Mniejsze straty w gospodarce odpadami dzięki rozwiązaniom inteligentnym
Komunikacja – sprawy i reklamacje
Przekazywanie informacji mieszkańcom i przedsiębiorstwom z terenu gminy. Harmonogramy odbiorów, wywozów.
 • Harmonogramy odbiorów, które są potrzebne mieszkańcom i przedsiębiorstwom do przygotowania odpadów do odbioru,
 • statystyki odebranych odpadów użytkownika w skali każdego miesiąca i roku,
 • moduł może przypominać o płatnościach, wysyłać powiadomienia,
 • zakładanie reklamacji, prowadzenie spraw i obieg pism w zgodzie z KPA (kontrola oraz bieg terminów),
 • włączenie firmy oczyszczającej miasto w obieg spraw, które jej dotyczą.
Redukcja strat w gospodarce odpadami, automatyczne inteligentne rozwiązania IT
Monitoring
 • Automatyczne pobieranie oraz aktualizowanie tras (zarówno śmieciarek jak kontenerowców),
 • bieżąca lista opróżnionych pojemników z miejsc gromadzenia odpadów,
 • natychmiastowy podgląd nieścisłości, rozbieżności wraz z dowodami (zdjęciami) i geo-lokalizacją,
 • podgląd zebranych frakcji każdego pojazdu lub całej floty,
 • stałe automatyczne porównywanie deklaracji do odbiorów z natychmiastowym alertem po stwierdzeniu niezgodności,
 • lista nieopróżnionych, pominiętych pojemników lub źle postawionych, z brakiem możliwości dojazdu, uszkodzeniem,
 • definiowalne alerty z natychmiastowym wyświetleniem na ekranie np. po napotkaniu pojemnika bez deklaracji (wezwanie Straży Miejskiej),
 • natychmiastowe alerty niewłaściwej segregacji – np. ktoś wrzuca akumulatory do makulatury,
 • rejestracja odbiorów, podstawień kontenerów, podgląd ilości i typów odebranych kontenerów, miejsc,

Redukcja strat o ponad połowę, automatyczna morfologia odpadów, automatyczne sprawozdania recyklingu PMTS, alerty i analizy inteligentne

 • przejechane kilometry,
 • automatyczne propozycje optymalizacji tras,
 • kontrola kursów na sortownie i składowiska,
 • wiele innych funkcji.
automatyzacja sprawozdań recyklingu Um pmts, wyłapywania nadużyć i strat dzięki inteligentnej analizie IT

Kłopoty ze sprawozdaniami w gminach

Pojawiło się wiele dyskusji na temat sposobu obliczania poziomu recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła na potrzeby obowiązkowych sprawozdań gmin. Niektóre gminy składały korekty sprawozdań. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. podaje obowiązujący wzór, który zawiera indeks Umpmts i oznacza łączny udział odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła i wielomateriałowych w składzie morfologicznym odpadów komunalnych. Skład może być oznaczony na podstawie Krajowego planu gospodarki odpadami lub na podstawie badań morfologii odpadów.

Poziomy recyklingu w oparciu o dane Krajowego planu gospodarki odpadami•

Miasta powyżej 50 tys. mieszkańców

Aby wyznaczyć Umpmts,należy zsumować udział papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w składzie morfologicznym wytworzonych odpadów komunalnych. Dla miast powyżej 50 tys. mieszkańców wynosi on:

Umpmts = 49,3%

Miasta poniżej 50 tys. mieszkańców

Aby wyznaczyć Umpmts,należy zsumować udział papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w składzie morfologicznym wytworzonych odpadów komunalnych. Dla miast poniżej 50 tys. mieszkańców wynosi on:

Umpmts = 36,4%

Gminy wiejskie

Aby wyznaczyć Umpmts,należy zsumować udział papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w składzie morfologicznym wytworzonych odpadów komunalnych. Dla gmin wiejskich wynosi on:

Umpmts = 31,8%

Gminy miejsko-wiejskie

Aby wyznaczyć Umpmts dla gminy miejsko-wiejskiej, należy obliczyć stosunek części miejskiej do wiejskiej (na podstawie liczby mieszkańców poszczególnych terenów gminy), a następnie pomnożyć przez odpowiednie Um z Krajowego planu gospodarki odpadami. Um dla całej gminy jest sumą iloczynów Um części wiejskiej i Um części miejskiej.

Przykład:

Gmina miejsko-wiejska ma 10.000 mieszkańców (Lm). W części miejskiej (Lmm) mieszka 7.000 osób,  wiejskiej (Lmw)  3.000. Ustalenie poziomów recyklingu:

 1. Najpierw należy ustalić procent mieszkańców części wiejskiej (x) i miejskiej (y)
  x = (Lmw * 100) / Lm = (3 000 * 100) / 10 000 = 30%
  y = 100% – x = 100% – 30% = 70%
 2. Następnie można wyznaczyć wskaźnik, korzystając z dwóch danych wskazanych w Krajowym planie gospodarki odpadami – Umpmts  dla terenów wiejskich (Umw) oraz Umpmts  dla miast poniżej 50 tys. mieszkańców (Umm). Udział morfologiczny dla całej gminy wyznacza się  w następujący sposób:

Umpmts = (Umw * x) + (Umm * y) = (31,8 * 0,30) + (36,4 * 0,70) = 35,02%

Gminy pracujące w oparciu o system Eco-Intelligence, generują sprawozdania automatycznie lub półautomatycznie

ACME jest pionierem polskich rozwiązań inteligentnych w gospodarce odpadami i ekologii. Działamy w tej branży 28 lat.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz

kontakt@eco-intelligence.pl
Zadzwoń +48 512 595 304

• Przykłady zaczerpnięte z oficjalnych materiałów Ministerstwa Środowiska